Sermon: “Following” Series: Foot Washing (John 13:1-17)

“Foot Washing” from our series called “Following” by Dave Wiegman.